Hong-Xing Zheng
Chair Professor
Hebei University of Technology
China