Shuang Zhang
Chair Professor
The University of Hong Kong
China