Shuhua Yue
Beihang University
China
Member of PIERS