Luqi Yuan
Shanghai Jiao Tong University
China
Member of PIERS