Rui-Xin Wu
Nanjing University
China
Member of PIERS