Pin-Xiang Wang
Oriental Institute of Technology
Taiwan, R.O.C.