Xin-Qing Sheng
Beijing Institute of Technology
China