Oliver G. Schmidt
Professor
Chemnitz University of Technology
Germany