Guangwei Hu
Nanyang Technological University
Singapore
Member of PIERS