Li-Xin Guo
Xidian University
China
Member of PIERS