Alexander O. Govorov
Ohio University
United States