Jinjun Feng
Beijing Vacuum Electronics Research Institute
China