Jing-Ya Deng
Xidian University
China
Member of PIERS