Jia Rui Chen
Nanjing University
China
Member of PIERS