Xin-Zhi Chen
Oriental Institute of Technology
Taiwan, R.O.C.